Projekti LESS-WASTE II

Titulli I Projektit

Promovimi i parandalimit dhe riciklimit të mbetjeve në zonën ndërkufitare

Pershkrim I Shkurter

Menaxhimi i përshtatshëm i mbetjeve është ende një çështje e rendesishme ne Shqiperi. Janë ndërmarrë shumë hapa për një Menaxhim të Integruar të Mbetjeve, por ende duhet të bëhet shumë. Sipas raportit të Agjencisë Evropiane të Mjedisit me titull “Menaxhimi i mbetjeve bashkiake”, Shqipëria kërkon urgjentisht futjen e një sistemi të difeerncuar grumbullimi për mbetjet e ngurta bashkiake dhe zhvillimin e vend depozitimeve/landfilleve të reja rajonale, të cilat janë në përputhje me standardet mjedisore dhe të BE-së.

Nga ana greke, DYNADYMA SA, në dekadën e fundit, funksionon me Sistemin e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve (WSSD), një rrjet prej 10 impiantesh lokale të mbetjeve / transportimit , landfillit, Qendrës së Riciklimit dhe Njësisë për Trajtimin e Mbetjeve.

Qëllimi i MESS-WASTE II është perdorimi i praktikave të riciklimit / kompostimit nga zhvillimi i përbashkët dhe zbatimi i veprimeve demonstruese në fushat e partnerit të projektit.

Strategjia e projektit është të kombinojë menaxhimin e centralizuar të mbetjeve organike në mënyrë që të arrijë objektivat 2020 për më pak depozitim te mbetjeve ne vend depozitim/landfill. Bashkëpunimi me njesite e qeverisjes vendore është kritik për shkak të përgjegjësisë së tyre për mbledhjen e mbetjeve. Projekti synon: a. për të përmirësuar ndjeshëm kapacitetet e menaxhimit të mbetjeve në zonat përkatëse, veçanërisht në sektorët e kompostimit dhe riciklimit. b . për të përmirësuar ndjeshëm numrin e konteniereve per kompostim/riciklim në zonat e projekti, për të përmirësuar kapacitetin e përgjithshëm deri në 30%.

Aktivitetet kryesore të projektit janë:

– Aktivitetet edukative dhe publikimet lokale për ngritjen e vetëdijes .

– Kryerja e një analize aktuale të studimit të menaxhimit të mbetjeve që çoi në zhvillimin e 3 skenarëve të menaxhimit të mbetjeve dhe zhvillimin e një strategjie të integruar të parandalimit të mbetjeve në fushën e bashkëpunimit ndërkufitar. Përveç kësaj, do të kryhet furnizimi ipajisjeve të nevojshme, si dhe materiali për krijimin e një njësie kompostimi të plotë.

Së fundi, një sistem GIS do të krijohet për të monitoruar përmirësimin e niveleve të kompostimit. Përfituesit janë bashkite që marrin pjesë në mënyrë aktive në programin LEESS WASTE II. Projekti do të ndjekë parimin e partnerit kryesor për shkak të përvojës dhe njohurive të tij.

Projekti ndjek një qasje të përbashkët për hartimin dhe zbatimin e projektit dhe bashkëpunimi ndërkufitar i cili është jetik për transferimin e njohurive në menaxhimin e mbetjeve dhe parandalimin e vend depozitimeve.

Origjinaliteti i projektit është qasja e integruar e ndjekur për grumbullimin në burim si në kompostimin ashtu dhe në riciklimin, duke ndjekur një qasje holistike.

Rezultatet e projektit shtojnë vlerën në zonën e projektit duke promovuar aktivitete të qëndrueshme të menaxhimit të mbetjeve dhe duke ndihmuar në ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, përmirësimin e cilësisë së jetës dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonës në përgjithësi.

Partneret e Projektit

Waste Management of Western Macedonia DIADYMA SA (Greece)
Partneri kryesor i përgjithshëm
http://www.diadyma.gr

CERTH (Greqi)
Partner
http://www.certh.gr

Bashkia e Grevenas (Greqi)
Partner
http://www.dimosgrevenon.gr

Bashkia e Kastoriasë (Greqi)
Partner
http://www.kastoria.gov.gr

Instituti i Kerkimeve Urbane URI (Shqipëri)
Partner
http://www.uri.org.al

Bashkia e Skraparit (Shqipëri)
Partner

Info

Buxheti: 796.008,26€
Kohëzgjatja: 24 months
Data e nënshkrimit te kontratës: 23/05/2018