ΤΟ ΕΡΓΟ LESS WASTE II

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Προώθηση της πρόληψης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων στη διασυνοριακή περιοχή

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων εξακολουθεί να αποτελεί ζήτημα στην ευρύτερη περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας. Πολλά βήματα έχουν γίνει για μια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων, αλλά πολλά πρέπει ακόμη να γίνουν. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο: «Δημοτική Διαχείριση Αποβλήτων», στην Αλβανία απαιτείται επειγόντως η καθιέρωση ενός συστήματος χωριστής συλλογής αστικών στερεών αποβλήτων και επί του παρόντος έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη νέων περιφερειακών χώρων υγειονομικής ταφής, οι οποίες συμμορφώνονται με τα περιβαλλοντικά και υγειονομικά πρότυπα της ΕΕ.

Από την ελληνική πλευρά, η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ, την τελευταία δεκαετία, λειτουργεί το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων (ΟΣΔΑ), ένα δίκτυο 10 τοπικών μονάδων διαχείρισης αποβλήτων / σταθμών μεταφόρτωσης, υγειονομική ταφή, το κέντρο ανακύκλωσης και την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων.

Ο στόχος του LESS-WASTE II είναι η πρόληψη μέσω της προώθησης πρακτικών ανακύκλωσης / κομποστοποίησης από την κοινού ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων επίδειξης στους τομείς των εταίρων του έργου.

Η στρατηγική του έργου είναι να συνδυάσει την κεντρική διαχείριση των βιοαποβλήτων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2020 για λιγότερη υγειονομική ταφή. Η συνεργασία με τους δήμους είναι κρίσιμη, λόγω της ευθύνης τους για τη συλλογή των αποβλήτων. Το έργο στοχεύει: α. στη σημαντική βελτίωση των δυνατοτήτων διαχείρισης των αποβλήτων στις εμπλεκόμενες περιοχές, ιδίως στους τομείς της κομποστοποίησης και της ανακύκλωσης. β. στη σημαντική βελτίωση της χωρητικότητας των κιβωτίων για κομποστοποίηση / ανακύκλωση είτε σε επίπεδο γειτονιάς είτε σε σπίτια (Διαλογή στην Πηγή), να βελτιωθεί η συνολική χωρητικότητα στο 30%.

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου είναι:

– Εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις τοπικής δημοσιότητας για την ευαισθητοποίηση.

– Διεξαγωγή της τρέχουσας ανάλυσης μελέτης διαχείρισης αποβλήτων που οδήγησε στην ανάπτυξη 3 σεναρίων διαχείρισης αποβλήτων και στην ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πρόληψης αποβλήτων στην περιοχή της διασυνοριακής συνεργασίας. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού καθώς και το υλικό για τη δημιουργία μιας πλήρους μονάδας κομποστοποίησης.

Τέλος, θα οριστεί ένα σύστημα GIS για την παρακολούθηση της βελτίωσης των επιπέδων κομποστοποίησης. Οι δικαιούχοι είναι οι δήμοι που συμμετέχουν ενεργά στο πρόγραμμα LESS WASTE II. Το έργο θα ακολουθήσει την αρχή του επικεφαλής εταίρου, λόγω της εμπειρίας και της γνώσης του.

Το σχέδιο ακολουθεί μια κοινή προσέγγιση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου και η διασυνοριακή συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στη διαχείριση των αποβλήτων και την πρόληψη της υγειονομικής ταφής.

Η πρωτοτυπία του έργου είναι η ολοκληρωμένη προσέγγιση που ακολουθείται για την συλλογή στην πηγή τόσο στην κομποστοποίηση όσο και στην ανακύκλωση, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση.

Τα αποτελέσματα του έργου προσθέτουν αξία στην περιοχή του προγράμματος καθώς προωθεί δραστηριότητες που αφορούν την αειφόρο διαχείριση των απορριμμάτων και συμβάλλουν στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής γενικά.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΕΡΓΟΥ

Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας – ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε (Ελλάδα)
Επικεφαλής εταίρος
http://www.diadyma.gr

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ –Ε.Κ.Ε.Τ.Α. (Ελλάδα)
Εταίρος
http://www.certh.gr

Δήμος Γρεβενών (Ελλάδα)
Εταίρος
http://www.dimosgrevenon.gr

Δήμος Καστοριάς (Ελλάδα)
Εταίρος
http://www.kastoria.gov.gr

URI (Αλβανία)
Εταίρος
http://www.uri.org.al

Δήμος Σκραπάρ (Αλβανία)
Εταίρος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προϋπολογισμός: 796.008,26 €
Διάρκεια έργου: 24 μήνες
Ημερομηνία Υπογραφής Σύμβασης: 23/05/2018