Προμήθεια οχήματος

08/07/2019

 

Ο Δήμαρχος Καστοριάς διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, η δημόσια σύμβαση «Προμήθεια οχήματος Less Waste II», προϋπολογισμού 35.000,00€ με το ΦΠΑ, αρ. μελ. 10/2019 της Πράξης “Promotion of waste prevention and recycling at the crossborder area” με ακρωνύμιο LESS WASTE II, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC Programme “Greece-Albania 2014-2020”, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν.4412/2016.

 

Για την προκήρυξη πατήστε εδώ.