Ανακοίνωση διενέργειας έρευνας αγοράς για τη δράση με τίτλο: Δραστηριότητες ευαισθητοποίησης του κοινού για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων αποβλήτων ελαίων και λιπών

28/01/2021

Έγκριση διενέργειας, τεχνικής περιγραφής, ενδεικτικού ΠΥ και δαπάνης
για σύναψη σύμβασης υλοποίησης της δράσης με τίτλο: «Δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης του κοινού για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων
αποβλήτων ελαίων και λιπών. Παραγωγή 12.000 φυλλαδίων και έξι (6)
εκδηλώσεις στους δήμους Καστοριάς, Φλώρινας, Αμυνταίου, Πρεσπών,
Νεστορίου και Γρεβενών» για το έργο «Promotion of waste prevention and
recycling at the cross-border area – LESS WASTE II»” με κωδικό Α2-1.1-5 το οποίο
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation
Programme “Greece-Albania 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική
Συμμετοχή), Παραδοτέο D2.1.5.

Για την έγκριση διενέργειας κλικ εδώ