Ανακοίνωση διενέργειας έρευνας αγοράς για τη δράση με τίτλο: Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύου συλλογής βρώσιμων ελαίων και λιπών

14/01/2021

Έγκριση διενέργειας, τεχνικής περιγραφής, ενδεικτικού ΠΥ και δαπάνης
για διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού στο πλαίσιο υλοποίησης της
δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας δικτύου συλλογής
βρώσιμων ελαίων και λιπών» για το έργο «Promotion of waste prevention
and recycling at the cross-border area – LESS WASTE II»” με κωδικό Α2-1.1-5
το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border
Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή
Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή), Παραδοτέο D4.1.5 σύμφωνα και με την
έγκριση τροποποίησης από την Επιτροπή Παρακολούθησης.

Για την έγκριση διενέργειας κλικ εδώ.